همایش شیرخوارگان حسینی

سیزدهمین همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم همزمان با تهران در ۳۵۰۰ نفطه ایران و جهان برگزار شد.پرینت گرفته شده از :
http://www.islamiclife.ir/gallery/1394/07/003102.php