آیا کمک رساندن در وضو اشکال دارد؟

 برخی گمان می‌کنند اگر در حال اختیار فردی با ظرفی برای وضو گیرنده آب بریزد وضوی او باطل می‌شود، در حالی که طبق نظر مراجع تقلید چنین کمکی وضو را باطل نمی‌کند، بلکه فقط چنین کاری برای وضو گیرنده مکروه است.

پرینت گرفته شده از :
http://www.islamiclife.ir/cat/religion/1394/10/003118.php